Persondatapolitik - NCC - Nakskov Cykle Club


Gå til indhold

Persondatapolitik

Persondatapolitik Opdateret 10. januar 2019
Nakskov Cykle Club behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Nakskov Cykle Club er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson:
Nakskov Cykle Club Kontaktperson: Arne Larsen Trælholmvej 15 4900 Nakskov Danmark CVR: 33 23 22 76. Telefonnr. 40 61 67 85. Mail: formand@nakskov-cc.dk

Hjemmeside: www.nakskov-cc.dk.  Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
Almindelige persondata, der indsamles og behandles, kan f.eks. omfatte (men ikke begrænses til): Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
2) Deltageroplysninger:
Almindelige persondata, der indsamles og behandles, kan f.eks. omfatte (men ikke begrænses til): Distance (til resultatliste og deltagerinformation), For- og efternavn (til resultatliste, deltagerinformation og levering af startnummer), Køn (til resultatlisteopdeling), Fødselsdato (til aldersklasseudregning på resultatliste), Klub og/eller hold (til resultatliste og deltagerinformation)
Adresse, postnummer, by og land (til deltagerinformation og levering af startnummer), Telefonnummer (til deltagerinformation), E-mail (til deltagerinformation), Samtykkevalg: fx samtykke til nyhedsbrev, tredjeparts-tilbud el.lign.
3) Oplysninger om ledere og trænere:
Almindelige persondata, der indsamles og behandles, kan f.eks. omfatte (men ikke begrænses til): Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, der indsamles og behandles, kan f.eks. omfatte (men ikke begrænses til): CPR-nummer, Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
• Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.
• I forbindelse med events, kan vi få oplysningerne fra samarbejdspartnere som administrerer tilmelding til den givne event.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlems- og deltageroplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os
2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af deltagerlister, resultatlister, interne resultatlister m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• I forbindelse med vores events kan vi eventuelt tage fotos og video af eventet og deltagerne. Dette materiale er situationsoptagelser, hvor selve eventen eller aktiviteten er det egentlig fokus. Situationsoptagelser må aldrig være krænkende. Billedmateriale kan blive brugt på vores hjemmeside eller sociale medier, som administreres af os, men også via samarbejdspartnere til f.eks. fremtidige events. Situationsoptagelser kan uden forudgående samtykke anvendes af arrangørerne og efter konkret aftale af partnere og sponsorer, også til markedsføringsformål.
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI, DCU og Sportsråd Lolland, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
• Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer og resultatlister vil blive offentliggjort.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Der kan ske videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder, som vi er pålagt. F.eks. i forbindelse med tilskud til ungdomsmedlemmer.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Kun for medlemmer For at styrke det sociale fællesskab i klubben, kan medlemmer få adgang til en liste med navn, tlf. og e-mail på andre medlemmer. Hvis du ikke ønsker at være med på denne liste, bedes du kontakte os.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner.

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 6 år efter din udmeldelse af foreningen.
Aktivitetsdeltagere: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter den enkelte event og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 6 år efter din udmeldelse af foreningen.
• En tilmeldt deltagers persondata præsenteres på deltager- og resultatlister for vores arrangementer.
ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Hvis du er utilfreds med den både vi behandler dine persondata på, kan du altid klage direkte til os eller via Datatilsynet, Borgergade 28, 4., 1300 København K, hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom
Nakskov Cykle Club - cvr nr. 33 23 22 76
Tilbage til indhold